Βασικές έννοιες της μουσειολογίας.

Key concepts of museology (eng). Concepts clés de muséologie (fre)