Μουσείο – Σχολείο 5ο Περιφερειακό Σεμινάριο για Εκπαιδευτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 4-6 Απρίλιος 1997.

Museum - School, 5th Regional Seminar for Teachers of Primary and Secondary Education of the Prefecture of Messinia, Kalamata, 4-6 April 1997.