Bulletin on the activities of the Macedonian National Committee of the International Council of Museums for 2015 and 2016.

Билтен за активностите на Националниот комитет на Македонија на Меѓународниот совет на музеите за 2015 и 2016 година (mac)