I Kongres Muzealników Polskich.

First Congress of Polish Museologists.